POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana do Użytkowników aplikacji i SDK firmy Spicy Mobile (zwanych dalej: Oprogramowanie) i określa rodzaj, zakres oraz sposoby korzystania z danych zbieranych przez to Oprogramowanie, w tym zasady przetwarzania danych osobowych. Administratorem zbieranych danych jest Spicy Mobile sp. z. o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 75C  (zwany dalej „Spółką”).

Spółka zobowiązuje się chronić prywatność Użytkowników i wszystkie informacje od nich uzyskane. Spółka zapewnia, iż pozyskane informacje mogą zostać użyte wyłącznie w celach badawczych. Decyzja Użytkowników Oprogramowania o uczestnictwie w Badaniu jest dobrowolna i może zostać w dowolnej chwili zmieniona poprzez odinstalowanie Oprogramowania.

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

Zainstalowane na urządzeniu Użytkownika oprogramowanie zbiera dane o aktywności Użytkownika, które są następnie przesyłane do Spółki. Analiza tak uzyskanych danych pozwala Spółce uzyskiwać informacje dotyczące korzystania z Internetu przez użytkowników urządzeń przenośnych. Informacje te odpowiednio przetworzone, tak aby identyfikacja pojedynczego użytkownika nie była możliwa, mogą być następnie wykorzystywane do przygotowywania prognoz dotyczących tendencji rynkowych, tworzenia produktów i rozpowszechniania wiedzy odnośnie Internetu.

III. ZBIERANE DANE

Od momentu zainstalowania Oprogramowania, automatycznie zbierane są następujące dane: pełne adresy URL stron internetowych przeglądanych za pomocą przeglądarek wraz z czasem ich otwarcia, nazwy aplikacji uruchomionych na urządzeniu Użytkownika, nazwy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika, zanonimizowany adres IP, unikalne numery oprogramowania i użytkownika (lub sublicencjobiorcy) oraz zadeklarowaną nazwę użytkownika, machine ID (unikalny identyfikator sprzętowy), wersję systemu operacyjnego, wersję przeglądarki. Ponadto oprogramowanie może uzyskać pełny dostęp do Internetu, dostęp do funkcji telefonicznych urządzenia, w tym numeru danego telefonu, numeru seryjnego urządzenia, numeru telefonu rozmówcy, dostęp do przybliżonej lokalizacji przy użyciu GPS lub usług lokalizacji korzystających ze źródeł sieciowych, takich jak wieże telefonii komórkowej i punkty dostępu Wi-Fi, dostęp do listy profili znanych przez urządzenie, dostęp do historii i zakładek przeglądarki, dostęp do listy wiadomości użytkownika, dostęp do danych na karcie SD, dostęp do informacji w kalendarzu, dostęp do listy kontaktów.

IV. DANE OSOBOWE

Spółka przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z zainstalowaniem Oprogramowania oraz następnie uzupełniane lub dodawane przez użytkownika w trakcie korzystania z oprogramowania, tj. adres e-mail Użytkownika oraz unikalny login wraz z hasłem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych,  dalej  też  zwane RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Spółka zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Uzyskanie dostępu do danych osobowych wymaga przesłania wniosku na adres e-mail lub adres pocztowy podany poniżej. Wniosek zostanie rozpoznany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Spółka stosuje środki zapewniające dokładność, kompletność i aktualność danych osobowych Klientów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że prawo wymaga lub zezwala na przechowywanie danych w dłuższym okresie.

V. KONTAKT

Spółka wykorzystuje udostępnione jej dane osobowy wyłącznie, aby zachęcić do instalacji oprogramowania, udzielić niezbędnego Użytkownikowi wsparcia technicznego, aby udostępnić Użytkownikowi wybrane statystyki dotyczące internautów i ich zachowań w internecie, niektóre wyniki prowadzonego badania, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, aby udzielić wszelkich informacji dotyczących przebiegu badania i jego celu, ustalić przyczynę braku otrzymywania danych zbieranych przez oprogramowanie lub aby poinformować o zmianach umowy licencyjnej.

Użytkownik może w każdym momencie skontaktować się ze Spółką poprzez pomoc@mobience.pl.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Spółka może przekazywać zebrane dane osobom trzecim jedynie w celach badawczych, tylko na podstawie zawartych z nimi pisemnych umów o przetwarzaniu danych i zgodnie z przepisami właściwego prawa. Spółka nie będzie w żadnym wypadku udostępniać danych dla potrzeb marketingowych takich osób. W celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanego Oprogramowania, Spółka korzysta z usług firm takich jak Fabric, AppsFlyer, Tune, Amazon, Gemius i niektóre dane (takie jak np. identyfikator Użytkownika) mogą być przez te firmy przetwarzane.

Więcej o ochronie danych:

Fabric: https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html#data-protection

AppsFlyer: https://www.appsflyer.com/product/data-privacy/

Tune: https://www.tune.com/resources/data-and-privacy/privacy-policies/

Amazon: https://services.amazon.com/content/Privacy_Policy.html

Gemius:  https://www.gemius.com/privacy-policy.html

 UMOWA LICENCYJNA

§  1. WSTĘP

NINIEJSZA LICENCJA STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM, BĘDĄCYM OSOBĄ FIZYCZNĄ ŁĄCZĄCA SIĘ Z INTERNETEM NA TERENIE POLSKI A SPICY MOBILE SP. Z O. O. SP. K. („LICENCJODAWCA”) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. OSTROBRAMSKIEJ ZAREJESTROWANĄ W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, POD NUMEREM 0000436703. PRZEDMIOTEM LICENCJI JEST OPROGRAMOWANIE DZIAŁAJĄCE NA URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH („OPROGRAMOWANIE”). WSZELKIE ASPEKTY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PODLEGAJĄ WARUNKOM LICENCJI. PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY JEST DOBROWOLNE I BEZPŁATNE A NASTĘPUJE W MOMENCIE ZAAKCEPTOWANIA JEJ WARUNKÓW POPRZEZ INSTALACJE OPROGRAMOWANIA. UŻYWANIE, KOPIOWANIE LUB MODYFIKOWANIE OPROGRAMOWANIA NIEZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI LICENCJI JEST ZABRONIONE. UŻYTKOWNIK MOŻE W KAŻDYM CZASIE ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE I ZREZYGNOWAĆ ZE WSPÓŁPRACY Z SPICY MOBILE SP. Z O.O. SP. K.

§  2. CEL DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA I OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA

Oprogramowanie umożliwia monitorowanie aktywności Użytkownika podczas przeglądania przez niego Internetu oraz zbiera informacje o uruchamianych na urządzeniu aplikacjach. Zbierane przez Oprogramowanie dane są następnie analizowane i opracowywane przez Licencjodawcę, w celu dostarczenia rzetelnych informacji o rynku internetowym w Polsce („Badanie”).

Licencjodawca chroni prywatność Użytkownika zgodnie z najwyższymi standardami, na zasadach określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Instalacja Oprogramowania przez osoby niepełnoletnie może odbyć się wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych.

Oprogramowanie działa jedynie na urządzeniach z systemami operacyjnym Android 4.03 i nowszymi.

§  3. PRAWA DO APLIKACJI

Licencjodawca posiada wszelkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania oraz jego aktualizacji. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania tych praw Licencjodawcy, w tym zwłaszcza do nieusuwania oznaczeń typu nota „copyright”.

Licencjodawca jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Oprogramowaniem, a przysługujące mu prawa nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Na mocy niniejszej Umowy Oprogramowanie jest licencjonowane a nie sprzedawane, a Licencjodawca zastrzega sobie wszelkie prawa, których w sposób wyraźny nie udzielił Użytkownikowi.

§  4. PODSTAWOWE WARUNKI LICENCJI

Licencjodawca udziela na czas trwania niniejszej Umowy nieodpłatnej, ograniczonej terytorialnie (dla Użytkowników łączących się z Internetem na terenie Polski), odwoływalnej, podlegającej sublicencjonowaniu oraz niewyłącznej (Licencjodawca może udzielić licencji w każdym czasie i w każdym zakresie innym podmiotom) licencji na:

Używanie Oprogramowania oznacza korzystanie z jego funkcjonalności i jego utrwalanie poprzez czasowe lub trwałe wprowadzanie do pamięci urządzenia w celu uczestniczenia w Badaniu.

Licencja jest przeznaczona do wykorzystywania na urządzeniu użytkowanym przez Użytkownika, oraz przez osoby współkorzystające. Udostępnienie to jest równoznaczne z udzieleniem sublicencji, na warunkach odpowiadającym warunkom niniejszej Umowy bez prawa do dalszego sublicencjonowania.

W przypadku zmiany urządzenia, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, Użytkownik powinien skontaktować się z Licencjodawcą.

Użytkownik nie jest uprawniony do: rozpowszechniania Oprogramowania, w tym jego elementów graficznych, publicznego prezentowania Oprogramowania, używania Oprogramowania do jakichkolwiek celów komercyjnych, kopiowania w całości lub w części i reprodukcji, tłumaczenia, modyfikowania, dekompilowania lub tworzenia dzieł pochodnych.

W celu pobrania dostępnych aktualizacji, Oprogramowanie może się łączyć z serwerem Google lub Licencjodawcy, w szczególności Oprogramowanie może się aktualizować po każdej aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia. Zainstalowanie aktualizacji nie ma wpływu na ważność LICENCJI. Przeprowadzenie aktualizacji Oprogramowania nie wymaga zgody Użytkownika. Proces aktualizacji może być dla Użytkownika niewidoczny.

§  5. CZAS TRWANIA UMOWY

Niniejsza Umowa uznana jest za zawartą od momentu zaakceptowania przez Użytkownika jej warunków i zainstalowania Oprogramowania. Umowa pozostaje w mocy do momentu jej rozwiązania, tj. do momentu odinstalowania Oprogramowania przez Użytkownika lub wypowiedzenia Umowy przez Licencjodawcę. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy poprzez odinstalowanie Oprogramowania w każdym czasie i z dowolnej przyczyny. Licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Licencji. W przypadku drobnych naruszeń, przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Licencjodawca przekaże stosowne ostrzeżenie. Od momentu rozwiązania Umowy Licencjodawca zaprzestaje zbierania danych o Użytkowniku. Ponowna instalacja Oprogramowania wymaga zawarcia nowej Umowy.

§  6. DANE I POMOC TECHNICZNA

Oprogramowanie monitorując aktywność Użytkownika zbiera i przesyła do Licencjodawcy dane szczegółowo wskazane w POLITYCE PRYWATNOŚCI. Dane są przesyłane protokołem HTTPs i dodatkowo szyfrowane specjalnym algorytmem, co daje gwarancję bezpiecznego ich przesyłu.

Użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej związanej z użytkowaniem Oprogramowania. Pomoc techniczna jest dostępna pod adresem pomoc@mobience.pl oraz pod adresem pocztowym siedziby Licencjodawcy (Warszawa, ul. Ostrobramska 75c, biuro 5.21 Vp., III klatka, Polska)

§  7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Oprogramowanie jest licencjonowane bezpłatnie i nie jest objęte jakąkolwiek gwarancją. Licencjodawca dołożył wszelkich starań, aby oprogramowanie nie zawierało błędów i nie powodowało żadnych zakłóceń w pracy urządzenia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy licencjodawca nie udziela jednak zapewnień ani obietnic dotyczących działania Oprogramowania, ponad te, które są wyraźnie wskazane w umowie. Użytkownik bierze na siebie ryzyko wynikające ze skutków niezgodnego z umową użytkowania oprogramowania i przyjmuje do wiadomość, że licencjodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego użytkowania, nawet jeśli został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Licencjodawca nie ponosi także odpowiedzialności za działania dostawców środowiska, w którym działa Oprogramowanie.

§  8. REKLAMACJE I KONTAKT

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do działania Oprogramowania. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75C (biuro 5.21 Vp., III klatka), Polska. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji oraz podpis zgłaszającego. W przypadku wątpliwości czy reklamacja pochodzi od danego Użytkownika, Licencjodawca może zwrócić się do Użytkownika w formie wiadomości e-mail o potwierdzenie przesłania reklamacji w terminie kolejnych 7 dni. Ewentualne reklamacje są przyjmowane w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Licencjodawcę terminie i zakresie. LICENCJODAWCA rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§  9. INNE

W przypadku, gdyby jakikolwiek przepis UMOWY został uznany przez sąd lub przez inny trybunał o odpowiedniej jurysdykcji za niewykonalny lub nieważny, to pozostałe przepisy Umowy pozostaną w pełnej mocy. Niniejsza Umowa wraz z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI stanowi całkowite porozumienie między stronami w odniesieniu do omawianego przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie umowy ustne lub pisemne.